Katahdin VS Ashland Varsity Girls 2/2/19 - Vose Photography