SACS Girls Varsity VS Hodgdon 1/10/19 - Vose Photography