SACS Varsity Girls VS Hodgdon 1/23/19 - Vose Photography